top of page

בדיקת עגורני צריח:

 

© 2017 כל הזכויות שמורות לפליקס - חברה להנדסה בע"מ

© 2017 כל הזכויות שמורות לפליקס - חברה להנדסה בע"מ

© 2017 כל הזכויות שמורות לפליקס - חברה להנדסה בע"מ

© 2017 כל הזכויות שמורות לפליקס - חברה להנדסה בע"מ

כשל עגורן צריח:

 

© 2017 כל הזכויות שמורות לפליקס - חברה להנדסה בע"מ

הרצאה באיגוד המהנדסים בנושא כשל יסודות של עגורני צריח - 26.06.2017:

 

© 2017 כל הזכויות שמורות לפליקס - חברה להנדסה בע"מ

© 2017 כל הזכויות שמורות לפליקס - חברה להנדסה בע"מ

© 2017 כל הזכויות שמורות לפליקס - חברה להנדסה בע"מ

© 2017 כל הזכויות שמורות לפליקס - חברה להנדסה בע"מ

bottom of page